Pesquisar neste blogue

terça-feira, 26 de junho de 2012

MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO NACIONALISTA E DO PSdeG-PSOE PARA A DEFENSA DO PARTIDO XUDICIAL DE CHANTADA
Con data 19 de abril do ano 2012 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou un documento que contiña os principios e criterios básicos para unha nova demarcación xudicial, do que se daría traslado o Ministerio de Xustiza.

Con data 3 de maio de 2012  o pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou en sesión extraordinaria unha proposta de mapa xudicial que pretende resultar da aplicación dos criterios anteditos.

A proposta do pleno contempla a supresión do Partido Xudicial de Chantada xunto con todos os partidos xudiciais da provincia de Lugo que quedarían integrados nun partido xudicial con cabeceira en Lugo.

Os principios que se establecen por parte do Consello á hora de elaborar o documento proposta de  nova planta xudicial son:

-          A atención e proximidade da Xustiza ao cidadán non pode medirse en kilómetros senón en tempo e servizos.
-          O desplazamento do cidadán o Xugado e a súa presencia nas oficinas xudiciais deber reducirse aos supostos estrictamente necesarios grazas a comunicación telemática e ao uso das novas tecnoloxías.
-          As circunscripcións resultantes tirán unha poboación superior aos 100.000 habitantes e o desprazamento desde os núcleos de poboación até a cabeceira non poderán exceder dunha hora a través das vías de comunicación existentes.
-          A separación de órdes xurisdiccionais esixe un mínimo de oito xulgados para garantir un funcionamiento correcto da administración de xustiza, polo que as agrupacións resultantes tenderán a reunir un mínimo de órganos que permita acadar dita cifra.
-          A reordenación atenderá ás concretas circunstancias de xeografía política procurando respetar os ámbitos territoriais nos que se desenvolven as actividades político-económicas de cada zona.

A aplicación de tales principios, no que a provincia de Lugo e o Partido Xudicial de Chantada, (que comprende os concellos de Portomarin, Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, Taboada, Carballedo e Chantada) pon de manifesto un descoñecemento profundo da realidade histórica e xeográfica,  dos ámbitos territoriais existentes e das propias actividades político económicas das comarcas do sur lucense.

En primeiro lugar en canto a proximidade da Xustiza o cidadán dice que non debe medirse en kilómetros establece criterios de kilometraxe e de tempo de viaxe, e o certo é, que en algúns dos concellos que integran o partido xudicial de Chantada o tempo de viaxe ata a capitalidade provincial e superior a unha hora, engadindo as dificultades existentes co transporte público. Por se fora pouco as infraestructuras viarias son moi deficientes. A supresión, supón un alonxamento da xustiza do cidadán polo feito de que teña que desplazarse a Lugo para a realización de calquera acto xudicial.

En segundo lugar, dadas as características da población ésta ten un acceso reducido os medios telemáticos de comunicación e novas tecnoloxías.
En terceiro lugar, a población existente e un criterio que como se pode observar e sistemáticamente incumprido na propia proposta do Consello, e que de calquera maneira poderíase lograr, como segunda alternativa, coa unificación dos partidos xudiciais do sur de Lugo.

En cuarto lugar, o grave coste económico que supon para os cidadáns o feito de ter que trasladarse á capital provincial, unido a envellecemento poblacional e a gran dispersión dos núcleos ruráis, coas repercusións que elo conleva.

De consumarse a proposta elaborada polo pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial dará lugar a un grave prexuizo á cidadanía dos municipios que conforman o actual partido Xudicial.

Por todas estas razón os grupos municipais nacionalista e socialista propoñen ao Pleno a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1.- Rexeitar a proposta feita polo Consello Xeral do Poder Xudicial con data 3 de maio de 2012 no que se refire a supresión do  partido xudicial de Chantada polo grave perxuizo que supon para o acceso á xustiza dos cidadáns.

2.- Dar traslado do presente acordo ó Ministro de Xustiza do  Goberno do Estado, a fin de que non se leve a efecto a supresión do partido Xudicial.

3.-  Dar traslado do presente acordo o Presidente da Xunta de Galiza, a fin de que adopten as medidas que procedan para o mantenemento do partido xudicial.

4.- Dar traslado do presente acordo os voceiros dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a fin de que sexa tido en conta polo seu órgano de gobernó, informando a favor do mantemento do Partido Xudicial.  Dar traslado así mesmo aos voceiros dos partidos políticos do Congreso dos diputados e do Senado, ao Colexio Provincial de Abogados e ao Colexio Provincial de Procuradores de Lugo.

5.- Poñer en coñecemento da cidadanía a existencia deste acordo e dos graves perxuizos que de levarse a efecto a supresión do Partido xudicial se ocasionarían.En Chantada, o 25 de xuño de 2012


Asdo:

Ildefonso Piñeiro Díaz. Portavoz Nacionalista


 
  Xosé Manuel Ledo. Portavoz do PSdeG-PSOE

Sem comentários: