Pesquisar neste blogue

domingo, 24 de junho de 2012

Proposta do Grupo Nacionalista e o PSOE sobre a nova ordenanza para a recollida de lixo


 Ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Chantada

Examinadas as cláusulas administrativas e prescripcións técnicas que rexerán a contratación da xestión do servizo público de limpeza viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbáns do Concello de Chantada, sometidas a información pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da provincia de Lugo número 131 de data 8 de xuño de 2012, obsérvase o seguinte:

A)    Cláusula quinta:.- Duración do contrato: dez anos.
B)    Cláusula cuarta:.- Tipo de licitación: 293.743,50 euros anuais e 23.499,49 euros de IVE, que fan un total de 317.243,08 euros.
C)    Cláusula sétima:.- Presentación de proposicións e documentación: oito días a contar dende a publicación.
D)    Cláusula décima:.- Mesa de contratación composta polas persoas designadas pola Alcaldía ou Comisión Local de Goberno.
E)     A iniciación e aprobación do expediente:.- Aparecen ditos actos, aprobados por resolución da Xunta de Goberno Local de data 24 de maio de 2012.

Pois ben, todas esas disposicións e demáis contidas no expediente tramitado, non se axustan ao disposto na normativa que regula a expresada contratación, que é a seguinte:

A Disposición Adicional 2ª do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, relativa a Normas específicas da contratación das Entidades Locais, establece o seguinte distribución competencial:

Alcalde-Presidente da Entidade Local:

1.- Os contratos de obras, de suministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, etc…, cando a súa cuantía non supere o 10% dos recursos ordinarios do ornamento nin, en calquer caso, a cuatía de 6 millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todalas anualidades non supere, nin a porcentaxe indicadas, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro ejercicio, nin a cuantía sinalada.

2.- Corresponde ao Pleno as competencias como órgano de contratación respecto dos contratos non mencionados no apartado anterior que celebre a Entidade Local.

7.- Corresponde ao órgano de contratación a aprobación do expediente e a apertura do procedemento de adjudicación nos termos que se regulan no artigo 110.

A aprobación do prego de cláusulas administrativas particulares irá precedida dos informes do secretario ou, no seu caso, do titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación, e do Interventor.

Os actos de fiscalización exércense polo Interventor da Entidade Local.

10.- A Mesa de Contratación estará presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formará parte de ela, como vogais, o Secretario ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuído o asesoramento xurídico, e o Interventor, así como aqueles outros que se designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da Corporación, ou membros electos da mesma, sin que o seu número total sexa inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.

A vista de dita normativa, resulta claro e patente que a competencia para a contratación da xestión do servizo público de referencia corresponde ao Pleno da Entidade, ao ter unha duración de dez anos e ademáis, a cuantía supera o 10% dos recursos ordinarios do ornamento. Dándose, neste caso, os dous supostos previstos en dita disposición legal.

Por outra parte existen as seguintes infraccións legais que afectan a todo o expediente de contratación:

-          Infracción do artigo 109, o non ser iniciado o expediente polo órgano de contratación.
-          Infracción do artigo 110, ao non ser aprobado o expediente polo órgano de contratación.
-          Infracción do artigo 112, ao non axustarse os prazos ao establecido nos artigos 158 e 159.

Todo o actuado está incluído nos supostos de invalidez e nulidade previstos nos artigos 31 e 37 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e artigo 62.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Polo exposto, solicitamos se proceda a unha nova tramitación do expediente de contratación.
                                  


                                                Chantada 22 de xuño de 2012Asdo: Portavoz do Grupo do Psoe.              Ado: Portavoz do Grupo Municipal Nacionalista
         Xosé Manuel Ledo Fernández                     Ildefonso J. Piñeiro Díaz

Sem comentários: