Pesquisar neste blogue

terça-feira, 15 de maio de 2012

PLENO EXTRAORDINARIO. 14 de maio

PROPOSTA DA ALCALDÍA:

Considerando que o artigo 10.1 do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan obligacións de información e procedementos necesarios para estabelecer un mecanismo de financiación para o pago aos provedores das entidades locais estabelece: ¨As entidades locais poderán financiar as obligacións de pago aboadas no mecanismo perante a concertación dunha operación de endebedamento a longo prazo cuxas condicións financieiras serán fixadas por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos¨. 
(NON LLE DEIXAN AOS CONCELLOS NEGOCIAR DIRECTAMENTE, INVASIÓN DE COMPETENCIAS?).

Cosiderando que con data 29 de marzo de 2012 por acordo do Concello Pleno adoptouse acordo de aprobación do Plano de Axuste ao que se refire o Real Decreto_lei 4/2012. Sendo valorado favorabelmente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (HOUBO POLO TANTO QUE PASAR UN EXAME), e en consecuencia autorizada a operación de endebedamento de conformidad eco estabelecido no artigo 7.5 de dito Real Decreto-Lei.

Considerando que a orde PRE/773/2012, do 16 de abril, estabelece as características principais do Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos para a posta en marcha do mecanismo de financiamento para o pago de provedores das entidades locais, co seguinte detalle:

a) O financiamento máximo por entidade local (incluindo os seus organismos autónomos e entidades dependentes que lle pertencen íntegramente), será da suma de:
Obligacións pendentes de pago recollidas nas relación iniciais remitidas polas Entidades Locais até o día 15 de marzo, e respeito das cales os contratistas, directamente ou a través daquelas, manifesten a súa vontade de acollerse ao procedemento do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro.
Obligacións pendentes de pago que consten nos certificados individuais que se remitirán polas Entidades Locais recoñecendo a existencia de débedas con proveedores.
Obligacións pendentes de pago con contratistas que, habendo aceitado a aplicación do citado Real Decreto-Lei 4/2012, estén suxeitos a procedementos de embargo ou de concurso de acreedores.

b) Prazo das operacións. Un máximo de 10 anos con 2 anos de carencia na amortización principal.

c) Tipo de xuro para o prestatario. O equivalente ao costo do financiamento do Tesouro Público aos prazos sinalados máis un marxe máximo de 115 pontos básicos ao que hai que engadir unha marxe de intermediación dun máximo de 30 pontos básicos
(EMPEZOU A UN 5%, A DIA DE HOXE NON SE COÑECE A PORCENTAXE DESTES INTERESES)

d) O Instituto de Crédito Oficial actuará como axente coa colaboración das entidades de crédito que se adhieran ao mecanismo de financiamento. 
(SÓ SE PODERÁN FACER ESTAS OPERACIÓNS CO BBVA, CAIXABANK, POPULAR, SANTANDER E BANKIA)

De acordo cos datos facilitados polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o importe a formalizar da operación de préstamo é de 2.519.340,10 euros.
(ALGO MENOR QUE A CANTIDADE INICIALMENTE APROBADA NO PLANO DE AXUSTE PORQUE SE ELIMINARON AQUELES PROVEDORES QUE NON ACEITARON ESTA VIA PARA O COBRO DE FACTURAS)

Considerando que o importe dos recursos ordinarios previstos no orzamento do exercicio 2012 ascenden a 4.570.942,93 euros e o importe acumulado das operación de crédito a longo prazo coa inclusión da operación que se proxecta supera o 10% dos recursos ordinarios. De conformidade co estabelecido nos artigos 21.1.f e 22.2.m da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, a competencia para a concertación da operación de crédito corresponde ao Pleno.

Visto o informe que se emite pola intervención.

PROPOSTA AO PLENO DA CORPORACIÓN:

Primeiro: Aprobar a operación de préstamo excepcional derivada do mecanismo de financiamento para o pago aos proveedores das Entidades Locais, que de acordó coa orde PRE/773/2012, de 16 de abril, son básicamente as seguintes.

a) Importe: 2.519.340,10 euros

b) Prazo. Un máximo de 10 anos con 2 anos de carencia na amortización principal.

c) Tipo de xuros. O equivalente ao costo do financiamento do Tesouro Público aos prazos sinalados máis un marxe máximo de 115 pontos básicos ao que hai que engadir unha marxe de intermediación dun máximo de 30 pontos básicos.

A operación formalizarase con aquela entidade que comunique o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (IMPOSTO POLO ESTADO) por medio do Instituto de Crédito Oficial.

Segundo: Facultar ao Alcalde-Presidente tan amoliamente e expresamente como en dereito fose necesario para a execución do acordado, asi como para a formalización da operación de préstamo.ARGUMENTOS DO GRUPO NACIONALISTA .

No Pleno donde aprobamos o plano de axuste dixemos que o decreto que o regula é inxusto para o Concello e polo tanto para toda a cidadanía. Votamos a favor por responsabilidade, para que os provedores puideran cobrar, porque traballamos nél e porque fomos capaces de non tocar un euro do salario dos traballadores e non facendo ningún tipo de recorte en servizos que consideramos básicos como nos Servizos Sociais, mais que se segue a mallar nos de sempre. En poucas verbas, o decreto facíanos daquelas e hoxe, subir polas paredes.

  Daquelas, os intereses rondaban ou máis ben superaban o 5% do valor do crédito... en que valor están hoxe?, segundo resposta de hoxe mesmo ¨NON SE SABE¨, parece ser que nen siquera os bancos os coñecen pero están tranquilos porque van ser moi superiores a ese 5% inicial… Nós a eso chamámoslle ¨máis que usura¨. Máxime cando a bancocracia os recibe a 1% do BCE. O que nos sorprende, alo menos ao noso grupo, é que o podamos aprobar unha proposta así e preocúpanos. Se algún de nós vai a facer unha hipoteca e non lle expoñen o interés ao que a vai financiar, non a aceitariamos, ou sí?. Pódense imaxinar que os poñan ao redor do 10, do 9, do 12 ou do 8%?, tal e como van as cousas, non nos extranaria.

Seguimos a pensar o mesmo de onte, de antonte e o de hai tempo…é curioso, por non decir cabreante, que de cada 100 euros que manexa o Banco Central Europeo cáseque 9 son aportados por cidadáns do estado español, é decir, o BCE traballa con cartos públicos, préstallos a grande banca a un interés do 1% e estos prestanllos aos concellos ¿a canto?, pois non se sabe…pero nestes intres parece ser que sobrepasan o 7%. Hai un momento chamamoslle ¨usura, a estas alturas xa se nos ocorren outros calificativos.

Por outra banda, o Estado obriga aos concellos a financiarse con bancos concretos (BBVA, CaixaBank, Popular, Santander ou Bankia, vaia por deus…novamente Bankia) coñecidos como ¨Sindicato de Bancos" ou "sindicato do crime"; tamén se nos ocorren outros calificativos provocando o de sempre, ganancias para a grande banca, con cartos públicos. Outras entidades como por exemplo NovaGaliciaBanco por non estar nomeada como entidade colaboradora non pode participar do ¨pastél¨.

  Que nós hoxe votemos a favor, en contra ou nos absteñamos, non vai cambiar nada. Votar a favor de algo que descoñeces, como é o tema dos xuros, é inaudito…Olé pola banca e Olé polo Goberno do Estado.

A Corporación Municipal non ten culpa disto, mais todos somos coñecedores de que hai concellos que non van a sair en moitos anos deste embrollo e décímoslles a verdade ¨Non sabemos que facer¨ séguenos a dar carraxe apoialo, ímolo facer por seguir coa congruencia que manifestamos ao principio, é un xeito de cobrar para os provedores que tiveron moita paciencia para podelo facer.

Sem comentários: