Pesquisar neste blogue

terça-feira, 8 de maio de 2012

Resumo do pleno do día 7 (2ª parte)14.- MOCIÓNS:

Grupo Nacionalista:

1.- Contra o decreto 99/2012 de Regulación e Financiamento dos Servizos Sociais. [Xa foi publicada neste blogue].

ARGUMENTOS:

O decreto estabelece que as Deputacións terán que prestar axuda económica e técnica aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Non obstante, non as obriga con cantidades nin porcentaxes. En cambio obriga aos concellos. a aumentar o 20% para os concellos de menos de 20.000 habitantes, o 25% para os de 20.000 até 60.000 e o 33% para os de 60.000 ou máis habitantes.

O que se pretende con este decreto é trasladarlle aos concellos unha competencia, facer unha descentralización administrativa, pero sen financiamento, onde a Xunta de Galiza abdica das súas competencias para impoñerlle aos Concellos que poñan a disposición da Xunta as dependencias municipais, asumindo todos os custes, a xestión de todos os sistemas informáticos e as horas de traballo do persoal do Concello, para facerse cargo do Servizo de Axuda no Fogar Básico.

A Xunta de Galiza debe asumir as súas competencias e garantir uns servizos sociais comunitarios acorde coas necesidades da poboación. Se non se fai así as consecuencias van a ser moi graves. En primeiro lugar para as persoas usuarias do servizo, en segundo lugar para as xa depauperadas arcas municipais e para os traballadores e traballadoras que realizan este servizo xa que perderán o seu emprego, pasando a incrementar a alta taxa de desemprego existente.

O decreto incrementa o copago notablemente aos servizos sociais básicos. Un recorte drástico do 47 por cento nos recursos da Xunta a servizos sociais comunitarios e o Plano Concertado, con relación ao ano pasado.

Os galegos que teñan ingresos superiores aos 532 euros terán que pagar os servizos da dependencia. Así por exemplo, unha persoa cunha renda de 1.251 euros que precise de 90 horas de atención, que estaba a pagar 183 euros, agora terá que pagar 316.

Os novos baremos resultan “fondamente inxustos” porque obrigan ao usuario a financiar unha maior parte dos custes en función da porcentaxe de dependencia determinada. Así, unha persoa cunha dependencia lixeira e que perciba 540 euros mensuais, terá que contribuír co 6,56 por cento do custe, pero si se trata dunha dependencia severa terá que abonar o 18,09 por cento.

A Xunta ven de reducir nun 47 por cento as partidas destinadas ao Plan Concertado e os Servizos Sociais comunitarios, pasando de 23,5 millóns de euros en 2011 aos 12,4 dos orzamentos de 2012.

A Xunta non está a asumir as súas obrigas para o desenvolvemento da Lei de Apoio á Autonomía, o goberno galego transfire aos concellos galegos 9,7 euros por hora de atención prestada, cando o custe de cada hora prestada pola aplicación da Lei de Apoio á Dependencia é de 14,51 euros. O novo decreto empeorará a situación por canto reducirá aínda mais as transferencias a uns concellos que xa estaban a ter moitas dificultades para desenvolver as súas obrigas.

A Xunta ten reducido as transferencias precisamente no momento de mais dificultades para moitas persoas, o que suporá “unha peor atención e para menos persoas”. Estas carencias coinciden coa falla de transparencia do Goberno galego, que tardará un ano en publicar as transferencias feitas aos concellos.

APROBADA POR UNANIMIDADE.

2.- Sobre a quincuaxésima celebración do Día das Letras Galegas. [Xa publicada neste blogue]

APROBADA POR UNANIMIDADE
Sem comentários: