Pesquisar neste blogue

terça-feira, 8 de maio de 2012

RESUMO. Pleno 7 de maio 201201.- Aprobáronse as actas das sesións do 5, 14 e 29 de marzo.

02.- Deuse conta dos decretos da Alcaldía.

03.- Deuse conta do informe de morosidade do Concello de Chantada. Nos vindeiros días publicaremos un estracto deste informe…

04.- Deuse conta do abandono dos tres concelleiros do BNG de Chantada.

05.- Aprobouse, con cinco votos a favor (INTA), 5 en contra (3 do grupo nacionalista e 2 do PSOE) e duas abstencións do PP (faltou un concelleiro deste grupo), a dedicación exclusiva do Alcalde:

1.850 euros netos ao mes. 14 pagas. 955,84 euros de Seguridade Social.

En total, o salario do Alcalde acada os 3.472 euros brutos ao mes
.

O voto de calidade do Alcalde e a abstención do PP fixo posíbel esta aprobación.
06.- Aprobouse, con 7 votos a favor (5 de INTA e 2 do PP) e 5 abstencións (3 do grupo nacionalista e 2 do PSOE), que o representante do Concello de Chantada no Consorcio Turístico da Ribeira Sacra sexa  Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (o Alcalde).

07.- Aprobouse por unanimidade que as sesión plenarias pasen a celebrarse cada dous meses, como xa propuxera o grupo nacionalista cando se aprobou o plano de axuste no Concello. Os plenos celebraranse os meses pares e os impares haberá Xunta de Portavoces.

08.- Aprobouse por unanimidade o inicio dun expediente de investigación sobre a titularidade dun camino en Mundín, Vilauxe.

09.- Resolveuse por unanimidade o recurso de reposición, denegáronse as alegacións, contra acordo plenario de día 12 de setembro de 2011, para facer un cambio de trazado nun camiño en Xillán, Requeixo.

10.- Aprobouse por unanimidade a modificación das bases de execución do orzamento para engadir un novo punto relativo as cesións de crédito (endoso de facturas a entidades bancarias). Nos vindeiros días publicaremos un estracto deste informe…

11-12.- Aprobouse, por unanimidade, o recoñecemento extraxudicial de 5 facturas de Aquagest e as asignacións pendentes aos grupos políticos.

13.- Por via de urxencia, o Goberno Municipal, engadiu para aprobación e posterior envio á Xunta de Galiza, o orzamento do Plano Concertado de Servizos Sociais. A totalidade do custo deste servizo ascende a 344.947,51 euros, a aportación do Concello é de 58.532 euros. Este é un requisito, o paso polo Pleno, que hai que facer para poder optar ás axudas da Xunta. Vanse pedir para 2 Traballadores/as Sociais (un/unha a xornada completa e outro/a a ½ xornada); un/unha educador/a familiar; un/unha auxiliar administrativo; 5 traballadores/as para o Servizo de Axuda no Fogar básico e 11 traballadores/as para Dependencia. Aprobouse por unanimidade.


Sem comentários: