Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 18 de janeiro de 2012

terça-feira, 17 de janeiro de 2012

MOCIÓN PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE MEDIDAS SOBRE EMPREGO E FORMACIÓN NO CONCELLO


O momento de crise que estamos a padecer fai que moitas familias do noso municipio se atopen nunha situación complicada, e pensamos, que o concello non pode permanecer como espectador de esta situación, tendo en conta que a inserción no mercado laboral é un proceso complexo e que ademáis non se posuen competencias directas en materia de emprego. Pero, como administración máis próxima á cidadanía, temos a obriga ética e moral de por todos os recursos en igualdade ante os veciños e veciñas, isto supón que todos teñan as mesmas oportunidades para conseguir un emprego público ou unha formación axeitada para conseguir a súa inserción laboral, sobre todo aqueles que veñen de sectores especialmente castigados pola crise e que están a piques de rematar as prestacións económicas que perciben.

Nestes días, publicáronse as cifras de paro rexistrado en Chantada correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro do ano 2011. Son especialmente graves para non ser tidas en conta.

No mes de setembro 559 parados, en outubro, 597 e en novembro, 621. Como ven van en aumento a medida que pasan os meses. Se estas cifras se poden considerar graves, hai unha que chama ainda máis atención; e o paro feminino na franxa de idade entre 25 e 44 anos, 159, 161 e 166 respectivamente.

Vista esta situación, dende o BNG estamos na obriga de dar a coñecer a realidade no noso concello. E esta realidade, para desgraza de todos, especialmente dos que a están a padecer mais directamente é que no Concello hai máis de 600 desempregados, que o paro segue a medrar, e que dende o concello se deberían de tomar as medidas necesarias para axudar a paliar estas cifras.

Dende o Grupo Municipal Nacionalista queremos tomar parte e formular unha serie de medidas que permitan sumar os esforzos de todos os grupos municipais e que centremos os nosos esforzos en traballar xuntos en combater o desemprego. Esta situación ten que mudar para garantir o que neste momento ten que ser prioridade de traballo no Concello.

Como se mencionaron expresamente as cifras de paro entre as mulleres, no BNG cremos que se deberían tomar, entroutras, as seguintes medidas:
Informar, orientar e asesorar en materia de emprego, a aquelas mulleres que desexen acceder ao mercado laboral de cara a facilitar a súa inserción laboral.
Proporcionarlles ás mulleres información permanente sobre a situación do mercado laboral na comarca e das ofertas existentes.
Orientar ás mulleres individualmente no proceso de busca de emprego.
Asesorar as mulleres en materia de dereito das traballadoras (contratos de traballo, vacacións, permisos de maternidade e paternidade…)
Proporcionar ás mulleres que queiran iniciar una actividade empresarial, orientación, información e asesoramento para o desenvolvemento e a consolidación da súa empresa.
Divulgar as axudas, bonificacións, subvención e créditos existentes para a creación dunha empresa e proporcionarlle o asesoramento técnico para acadalas.
Achegar as actividades formativas ás mulleres do mundo rural, ás que debido ao seu horario de traballo e illamento territorial lles é difícil desprazarse para recibir a formación.Por outra banda, e como remate queremos lembrar que unha boa parte da actividade económica do Concello de Chantada aparece aglutinada en torno a un espazo físico concreto: o polígono industrial de Os Acivros, dentro de pouco tempo estará rematada a tan asiada ampliación por iso cremos conveniente unha boa campaña para publitalo, para expoñelo, para dalo a coñecer, incluindo, se fora preciso, en todas aquelas actividades nas que o concello esté presente (festas, feiras turísticas, empresariais, INLUDES, etc).

Por todas estas razóns o grupo municipal do BNG, SOLICITA do Pleno da Corporación, a aprobación dos seguintes:

ACORDOS

1º.- Crear unha Comisión de Emprego onde estean integrados todos os grupos municipais e na que se convidará, cando os asuntos a tratar así o recomenden, a representantes dos axentes sociais con representación no municipio e outros colectivos ou asociacións que poidan ter relación cos temas a tratar en cada momento

2º.- Aprobar un protocolo, por parte desa comisión, para a tramitación das ofertas de emprego e convocatorias de formación donde se elaboren unhas bases tipo para todos os procesos que garantan a igualdade e a transparencia das probas, donde se regule tamén que o Concello ten que dar publicidade total cando vaia facer algún tipo de contartación de persoal ou a seleccionar persoas para calquera curso formativo. Regulando que unha vez recollidas as solicitudes se publicará a lista de admitidos e admitidas para a selección na páxina web, no taboeiro de anuncios e en carteis en todas as dependencias municipais. Nesta publicación figurará a data da proba para avaliar ás persoas seleccionadas. No caso das seleccións de persoal para contratacións para programas financiados por outras administracións nas que estas marquen un número mínimo e máximo de persoas seleccionadas se optará sempre polo número máximo. Un protocolo que regule que nas probas de selección non se utilizará o método da entrevista porque non garante a obxectividade nas puntuacións, ou que Cando haxa calquera proceso selectivo o alcalde presidente comunicará aos grupos municipais do goberno e oposición a apertura deste proceso, a finalidade, a constitución do tribunal e as bases para a selección.

MOCIÓN DO BNG SOBRE PARTICIPACIÓN VECIÑALO dereito da persoa a intervir no proceso de toma de decisións no ámbito local, a participación cidadá, constitúe parte inseparábel da sociedade democrática. A participación da cidadania, é necesaria para o funcionamento democrático da sociedade, sendo tamén a clave para a resolución correcta de múltiplos problemas municipais e, favorece a participación activa de todas as persoas na vida do seu barrio, parroquia, lugar de traballo, entidade cultural, deportiva, de lecer, etc

A información, debate, participación e consultas decisorias de todas as veciñas e veciños de Chantada deben ser xunto coa transparencia e a democracia participativa e real os fíos condutores dun Plan de Participación Veciñal que debe fomentar Asembleas veciñais participativas e decisorias do noso Concello.

Hai uns meses, o noso grupo político entregoulle un borrador de regulamento de participación vecinal e nun pleno posterior preguntamos se xa se tiña feito alguna xestión para a aprobación do mesmo ou doutro similar. Vemos que está a pasar o tempo e como non temos máis constancia é polo que propoñemos ao Pleno a aprobación do seguinte:

ACORDO:

1º.- Crear unha Comisión onde estean integrados todos os grupos municipais e na que se convidará a representantes dos axentes sociais, económicos, sindicais e veciñais para, entre todos, facer as reunións e consultas precisas co obxectivo de elaborar e aprobar un Regulamento de Participación Veciñal.

Chantada Xaneiro de 2012

quinta-feira, 5 de janeiro de 2012

MOCIÓN PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE MEDIDAS SOBRE EMPREGO E FORMACIÓN NO CONCELLO

 A moción rexistrarase no pleno de xaneiro polos vareadores do BNG: Ildefonso Piñeiro, Olga e Xesús Mazaira.

O momento de crise que estamos a padecer fai que moitas familias do noso municipio se atopen nunha situación complicada, e pensamos, que o concello non pode permanecer como espectador de esta situación, tendo en conta que a inserción no mercado laboral é un proceso complexo e que ademáis non se posuen competencias directas en materia de emprego. Pero, como administración máis próxima á cidadanía, temos a obriga ética e moral de por todos os recursos en igualdade ante os veciños e veciñas, isto supón que todos teñan as mesmas oportunidades para conseguir un emprego público ou unha formación axeitada para conseguir a súa inserción laboral, sobre todo aqueles que veñen de sectores especialmente castigados pola crise e que están a piques de rematar as prestacións económicas que perciben.

Nestes días, publicáronse as cifras de paro rexistrado en Chantada correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro do ano 2011. Son especialmente graves para non ser tidas en conta.

No mes de setembro 559 parados, en outubro, 597 e en novembro, 621. Como ven van en aumento a medida que pasan os meses. Se estas cifras se poden considerar graves, hai unha que chama ainda máis atención; e o paro feminino na franxa de idade entre 25 e 44 anos, 159, 161 e 166 respectivamente.

Vista esta situación, dende o BNG estamos na obriga de dar a coñecer a realidade no noso concello. E esta realidade, para desgraza de todos, especialmente dos que a están a padecer mais directamente é que no Concello hai máis de 600 desempregados, que o paro segue a medrar, e que dende o concello se deberían de tomar as medidas necesarias para axudar a paliar estas cifras.

Dende o Grupo Municipal Nacionalista queremos tomar parte e formular unha serie de medidas que permitan sumar os esforzos de todos os grupos municipais e que centremos os nosos esforzos en traballar xuntos en combater o desemprego. Esta situación ten que mudar para garantir o que neste momento ten que ser prioridade de traballo no Concello.

Como se mencionaron expresamente as cifras de paro entre as mulleres, no BNG cremos que se deberían tomar, entroutras, as seguintes medidas:
  • Informar, orientar e asesorar en materia de emprego, a aquelas mulleres que desexen acceder ao mercado laboral de cara a facilitar a súa inserción laboral.
  • Proporcionarlles ás mulleres información permanente sobre a situación do mercado laboral na comarca e das ofertas existentes.
  • Orientar ás mulleres individualmente no proceso de busca de emprego.
  • Asesorar as mulleres en materia de dereito das traballadoras (contratos de traballo, vacacións, permisos de maternidade e paternidade…)
  • Proporcionar ás mulleres que queiran iniciar una actividade empresarial, orientación, información e asesoramento para o desenvolvemento e a consolidación da súa empresa.
  • Divulgar as axudas, bonificacións, subvención e créditos existentes para a creación dunha empresa e proporcionarlle o asesoramento técnico para acadalas.
  • Achegar as actividades formativas ás mulleres do mundo rural, ás que debido ao seu horario de traballo e illamento territorial lles é difícil desprazarse para recibir a formación.

Por outra banda, e como remate queremos lembrar que unha boa parte da actividade económica do Concello de Chantada aparece aglutinada en torno a un espazo físico concreto:polígono industrial de Os Acivros, dentro de pouco tempo estará rematada a tan asiada ampliación por iso cremos conveniente unha boa campaña para publitalo, para expoñelo, para dalo a coñecer, incluindo, se fora preciso, en todas aquelas actividades nas que o concello esté presente (festas, feiras turísticas, empresariais, INLUDES, etc). 

Por todas estas razóns o grupo municipal do BNG, SOLICITA do Pleno da Corporación, a aprobación dos seguintes:

ACORDOS

1º.- Crear unha Comisión de Emprego onde estean integrados todos os grupos municipais e na que se convidará, cando os asuntos a tratar así o recomenden, a  representantes dos axentes sociais con representación no municipio e outros colectivos ou asociacións que poidan ter relación cos temas a tratar en cada momento

2º.- Aprobar un protocolo, por parte desa comisión, para a tramitación das ofertas de emprego e convocatorias de formación donde se elaboren unhas bases tipo para todos os procesos que garantan a igualdade e a transparencia das probas, donde se regule tamén que o Concello ten que dar publicidade total cando vaia facer algún tipo de contartación de persoal ou a seleccionar persoas para calquera curso formativo. Regulando que unha vez recollidas as solicitudes se publicará a lista de admitidos e admitidas para a selección na páxina web, no taboeiro de anuncios e en carteis en todas as dependencias municipais. Nesta publicación figurará a data da proba para avaliar ás persoas seleccionadas. No caso das seleccións de persoal para contratacións para programas financiados por outras administracións nas que estas marquen un número mínimo e máximo de persoas seleccionadas se optará sempre polo número máximo. Un protocolo que regule que nas probas de selección non se utilizará o método da entrevista porque non garante a obxectividade nas puntuacións, ou que Cando haxa calquera proceso selectivo o alcalde presidente comunicará aos grupos municipais do goberno e oposición a apertura deste proceso, a finalidade, a constitución do tribunal e as bases para a selección.