Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 31 de outubro de 2011

O BNG DE LUGO-SUL RECLAMA GARANTIR OS SERVIZOS SOCIAIS DENDE OS CONCELLOS.As políticas doutras administracións, máis antisociais canto máis forte é a crise económica, esixe a oposición firme dos concellos e o compromiso na atención aos sectores da cidadanía máis vulnerábeis.

O Consello Comarcal do BNG de Lugo-Sul que integra as comarcas de Quiroga, Lemos e Chantada, reunido cos alcaldes e concelleiros do BNG do seu ámbito acordou por unanimidade:

1. Expresar publicamente a preocupación pola grave situación financeira dos concellos diante dos recortes económicos que están a efectuar as outras administración e que repercuten moi negativamente nas facendas municipais postas en moitos casos ao borde da creba.

2. En consecuencia o BNG comprométese, sexa desde o goberno ou desde a oposición, coa viabilización da suficiencia económica dos concellos para o mantemento dos servizos esenciais á cidadanía, especialmente os servizos sociais.

3. O compromiso do BNG para enfrontar as dificultades derivadas da crise que non causaron nin os cidadáns nin os concellos pero que ambos sofren con especial dureza, abrangue dende o apoio e impulso as iniciativas para forzar a remuda das políticas antipopulares dos gobernos central e autonómico até a reforma da fiscalidade local e no entanto, á actualización razoábel paliando no posíbel a regresividade da maioría dos impostos e taxas que a compoñen e que polo xeral non cobran máis a quen máis ten.

terça-feira, 18 de outubro de 2011

PP e PSOE OUTRA VEZ XUNTOS NA REDUCIÓN DO NÚMERO DE DEPUTADOS


A súa proposta de reducir o número de deputados é profundamente antidemocrática e demagóxica, utilizando a coartada da falsa austeridade.

Eses mesmos partidos que propoñen reducir o número de deputados votaron no Parlamento galego contra unha iniciativa do BNG en favor da eliminación das Deputacións. Ou que decir do plus de altoscargos, que acaba de anunciar o goberno do PP que vai manter nos vindeiros orzamentos.

Eses mesmos partidos están en contra de reducir o gasto militar ou eliminar ministerios que solapan competencias autonómicas. E, por suposto, en contra de eliminar as axudas á Igrexa católica
.

A chave para a democratización do Parlamento non está, claro é,na redución do número dos deputados, senón na reforma da lei eleitoral, de maneira que esta sexa verdadeiramente proporcional e que teña a comunidade autónoma como circunscrición e non a provincia.

Esa reforma sería a que convertería o Parlamento nunha Cámara fielmente representativa da vontade popular, o que está lonxe de acontecer agora. O bipartidismo non é unha maldición bíblica: é o produto de leis cuxa aplicación (ao sobrerrepresentar aos partidos hexemónicos) non permite reflectir acaidamente a vontade dos cidadáns.
 
Unha fórmula de aforro para os que predican a austeridade é a desaparición de propaganda electoral subvencionada e máis presenza nos espazos informativos de todas as forzas políticas que concorren ás eleccións.

Para a calidade da democracia non abonda con votar poder votar cada certo tempo, “é necesario promover novas formas de participación” na relación das institucións políticas cos cidadáns.

quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Resumo pleno 10 de outubro

Aprobouse a acta do pleno anterior cunha pequena corrección en canto ao nome dun Concelleiro.

Ponto 3.- Aprobación de solicitude de operación de endebedamento ao Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cancelación de débedas con proveedores e autonomos.

Aprobouse por unanimidade. O BNG fixo unha proposta de acordo en canto ao financiamento dos Concellos, que foi aprobada igualmente por unanimidade, que imos transcribir integramente.

Como deixamos de manifesto na Comisión Informativa do xoves 6 de outubro, o noso grupo vai apoiar a solicitude de operación de endebedamento ao Instituto de Crédito Oficial para poder facer fronte ao pago de facturas debidamente aprobadas polo Concello…Non me vou extender nas condicións deste digamos ¨préstamo¨ porque son de sobra coñecidas por todos nós…Estes días só falamos de ICO, de cartos, de débeda, de pagos…Pero hai algo que sí nos gustaría decir, unha cuestión que sempre que hai algún tipo de debate ao respeito, é decir, cando falamos de cartos, o BNG aproveita a oportunidade para volver a insistir sobre o xa tristemente famoso sistema de financiamento local.

¿Non lles parece paradóxico que o Concello teña que devolver uns 400.000 € por mor das famosas devolucións das liquidacións negativas da participación nos ingresos do Estado e sexa o mesmo estado o que nos permita endebedarnos a través dun crédito cuxos fondos salen desa mesma participación?.

Estamos certos cando decimos que o actual sistema de financiamento das entidades locais abócanos hoxe non só á minoración dun importante montante dos ingresos dos concellos senón, como xa comentei, a devolución desas liquidacións, pondo en perigo o mantemento dos servizos públicos locais e á quebra económica e existencia dalgúns concellos.

Os efectos da crise, sumada a insuficiencia financeira crónica dos concellos, constitúe unha mestura explosiva que está a provocar dificultades para atender os servizos públicos

Este modelo de financiamento local, que subordina aos concellos a unha existencia de sobresaltos e angustia económica, afecta tamén á participación da Xunta de Galiza na distribución dos recursos e emprega criterios discriminatorios co noso país ao non ter en conta factores como a dispersión dos núcleos de poboación e o avellentamento, factores estruturais que impiden un axeitado modelo de financiamento ás administracións públicas locais.

Non existen medidas reais para superar esta grave situación, simplemente exixen a devolución de xeito mecánico e administrativo, levando a cabo medidas económicas que prexudican aos concellos e a sociedade en xeral, familias, traballadores e traballadoras. Nós cremos que debe estabelecerse de xeito urxente un aprazamento nas devolucións, condicionandoas en todo caso a que non se poña en risco a suficiencia financeira dos concellos para atender servizos públicos básicos, e tamén unha revisión a fondo do sistema de financiamento local.

Os concellos galegos, por suposto Chantada entre eles, representan aproximadamente o 6,5 % da poboación do Estado español, receben un 5,27% da participación nos ingresos do Estado. Mentres os concellos de Galiza receben 176,54 euros por habitante, a media no conxunto do Estado recebe 221,07 euros.

Así, queda patente que o financiamento dos concellos desde o Estado é insuficiente e inxusto: só ten en conta a poboación (75%) e o esforzo fiscal (25%) e non ten en conta que os custos dos servizos en Galiza, por suposto tamén en Chantada, son máis altos que no resto do Estado pola dispersión e o avellentamento da poboación. Neste sentido cómpre recordar que Galiza conta coa metade dos núcleos de poboación do Estado: 36.000; e que a dispersión encarece os custos da prestación dos servizos.

É necesario reformar o financiamento local e incrementar a contía da participación nos ingresos do Estado. Así, débese integrar plenamente a transferencia da participación nos ingresos do Estado nos orzamentos da Xunta de Galiza, e esta transferencia deberá ter en conta o maior custo dos servizos en Galiza.

Por iso, desde o noso Grupo imos propor a adopción dos seguintes

ACORDOS:

Instar á Xunta de Galiza

1. A que demande do Goberno do Estado a elaboración un Plan que garanta o gasto corrente aos concellos e a acordar unha moratoria no pagamento das liquidacións negativas das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado (PIE).

2. A que, así mesmo, demande do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de maneira que o novo modelo incremente a contía da PIE, e dita participación dos concellos galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo modelo teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do envellecemento da poboación.

3. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.
 _______________________________________________

Aprobouse por unanimidade a moción que apresentamos ao respeito do mantemento de camiños e estradas do Concello, xa coñecida porque está publicada no noso muro desde hai días.
O PP presentou duas moción pola via de urxencia (que foi aprobada), unha para o arranxo dunha pista no lugar de Formaríz, Parroquia de Vilauxe, que foi aprobada por unanimidade.
A outra relativa á situación financieira e de sostenibilidade económica do Concello, así como a necesidade de elaborar un Plano Municipal de Eficiencia co fín de analizar, para mellorar, a estructura organizativa do Concello, melloramento da técnica orzamentaria, incidir no cumplimento do principio orzamentario, políticas de austeridade, cumprimento de prazos nas tramitacións, sobre o saneamento das contas e solicitude de auditoria ao consello de contas. Desde o grupo de goberno se propuxo un acordo para todos os grupos que foi aceitado consistente en facer todo ese traballo ao longo dos vindeiros, dias, xuntanzas periódicas de todos os portavoces, busqueda de solucións, e se non quedamos contentos, auditoria ao Consello de Contas. Aprobouse por unanimidade.

ROGOS E PREGUNTAS. (BNG)

1.- A Deputación de Lugo, hai uns meses, cedeu cinco marquesiñas para a espera de usuarios de transporte público. A ubicación das mesmas foi decidida polo goberno anterior. Estan todas colocadas?. Cambiouse alguna ubicación?

RESPOSTA ALCALDE: Pensa que están todas colocadas e nos lugares indicados

2.- Na pista que transcorre entre Quinzán da Vila e Argozón, realizada por TRAGSA a través dun Plan da Conselleria do Medio Rural, houbo certos problemas na súa construcción (foxos tapados, mal asfaltado, etc). O Concello dirixiuse, no seu momento, tanto a Conselleria como a empresa constructora para arranxar as deficiencias detectadas e se estas non eran subsanadas non se recepcionaria a obra. Teñen alguna nova a este respecto?. Recepcionouse a obra?

ROGO: Dirixirse a Conselleria para ver de buscar alguna solución?

RESPOSTA DO ALCALDE: Agradece a iniciativa porqué así, tal e como se comenta na pregunta a obra non se debería recepcionar. A recepción non está feita por parte do Concello. Fará as xestións pertinentes para saber que pasa. Non ten mingunha novidade ao respeito.

3.- No Monte de Moreiras, no límite entre Chantada e Rodeiro, nas faldas do Faro, estase a construir unha granxa de porcino. Algúns vecinos fixeron alegacións contra esta construcción por temor a contaminación de acuíferos, e incluso agora pode estar invadindo un camino público. ¿Qué sabe desta tema?. Estase controlando esta construcción?. Qué información nos pode dar ao respeito?.

RESPOSTA DO ALCALDE: Non sei decir, para dar a licenza definitiva teremos que facer as indagacións oportunas.

4.- Porque non se están a publicar na páxina web do Concello as actas dos plenos aprobadas até este momento?.

RESPOSTA DO ALCALDE: Non haberá ningún problema para que así se faga no futuro.

5.- No derradeiro pleno de setembro entregámoslle unha proposta de regulamento de Participación Veciñal para o seu estudo. ¿Fíxose?.

RESPOSTA DO ALCALDE: Xa lle ¨din varias voltas¨ e hai cousas que non nos convencen.


6.- Fixo alguna xestión ao respeito de mancomunar algún servizo con concellos limítrofes como quedou de facer no pleno anterior?

RESPOSTA DO ALCALDE: Falou co Tenente-Alcalde de Monterroso, cos Alcaldes de Antas, Guntín, e segundo eles ainda están en ¨pañais¨. Comentáronlle que pola dimensión de Chantada non se dirixiran a él no escomenzo das conversas. Seguen a estudar o tema da mancomundade con todo detalle e detenimiento.

7.- O paseo fluvial carece nestes momentos de luz. Estase a levar a cabo alguna xestión ao respeito?

RESPOSTA DO ALCALDE: Xa está a funcionar.

8.- ROGO: Arranxo de columpios na zona recreativa do Sangoñedo.

9.- No POS da Deputación decidiuse por parte do goberno anterior levar a cabo o arranxo da praza do Grupo Caixa de Aforros. No seu día tamén se decidiu que a licitación e adxudicación, para aforrar trámites administrativos, se fixera por parte da propia Deputación. Sabemos que esta ao final foi feita polo Concello, mediante un negociado sen publicidade, e vimos que non foi convidada ninguna empresa de Chantada. Hoxe mesmo soupemos dunha empresa en concreto que levou a cabo despedimentos. Que foi o que pasou?. A que se debeu esta decisión?...

INAUDITA RESPOSTA DO ALCALDE: Encargouse un funcionario do expediente e outro da licitación.

A resposta do noso grupo foi ¿Cómo?. Esa responsabilidade cédese a un funcionario? 

 - Aprobouse por unanimidade un recoñecemento extraxudicial de crédito (factura) con cargo a recursos propios por importe de 841,87 euros a laboratorios de biotecnoloxía.
- Aprobouse por unanimidade o Plano de Saneamento financieiro (recurtes de gastos do Concello), condición indispensable para poder optar ao crédito do ICO.
- Moción de INTA sobre o servizo da Fundación Preescolar na casa. Aprobouse por unanimidadeVaia por diante o noso apoio a esta iniciativa, o noso rexeitamento á decisión da Xunta de Galiza de recortar as axudas a este programa e lembrar, que este programa naceu en Lugo no ano 1977 e xa serve como modelo para o desenvolvemento educativo para outras nacións europeas con características poboacionais e demográficas semellantes a Galiza”. Desde a propia Fundación Preescolar na Casa díxose que “nestes tempos de crise temos que entender que a educación, os servizos educativos non son un gasto. Todo o contrario, son o mellor investimento que se pode facer de cara ao futuro” e deben de ser “as institucións públicas as garantes do mantemento de todos os servizos de benestar social tal e como é Preescolar na Casa, que atende a familias, fundamentalmente, no ámbito do medio rural”.

Como saben , moitas nais e pais deste País asinaron un manifesto en apoio desta iniciativa, o manifesto ímosllo entregar para que se queren o leamos neste pleno e o apoiemos desde a Corporación.

Pero debémoslle decir que tomen exemplo da súa propia iniciativa, é decir, acabamos de aprobar un plano de sanenamento para facer fronte á operación de endebedamento a través do ICO, nel se fala de rescisión de contratos de persoal, pois ben, cando haxa que levar esto a cabo, se pense nesta moción, na filosofía e no fondo desta moción, e non fagan despedimentos en aquelas áreas que comprometan o benestar da nosa poboación, estoume a referir aos servizos sociais, axuda no fogar, xantar a domicilio, podoloxía, educación familiar, centro de información á muller, etc.

quarta-feira, 5 de outubro de 2011

NÓS-UP anuncia que O Piloto será homenageado na XI ediçom do Dia da Galiza Combatente

Fonte orixinal (aqui). O último guerrilheiro galego antifranquista José Castro Veiga, popularmente conhecido como Piloto, centrará o Dia da Galiza Combatente 2011, instaurada por NÓS-UP em 2001.

Sam Fiz de Asma acolhe atividades

O ato central terá lugar no cemitério de Sam Fiz de Asma, em Chantada, onde estám os restos do combatente galego abatido pola Guarda Civil 10 de março de 1965.

Sob a legenda Piloto exemplo de coragem, tenacidade e resistência NÓS-UP realizará um comício domingo 9 de outubro às 13 horas.

Intervirám o especialista na guerrilha galega antifranquista Xaquín Yebra Pimentel, Francisco Martínez López "Quico", guerrilheiro antifranqusita que combateu no grupo do Giróm, Laura Guisantes em nome de BRIGA, e o porta-voz nacional de NÓS-UP Alberte Moço.

A iniciativa contará com recital poético e posteriormente terá lugar um jantar de confraternizaçom.

Editada biografia do Piloto

NÓS-UP editou um caderno de 36 páginas com a biografia do Piloto que está sendo distribuido a 1€ e que após o dia 11 de outubro será disponibilizado em formato digital.

Autocarro do Sul

NÓS-UP freta autocarro para facilitar assistência. Partirá às 8.30 horas de Salvaterra com paragens em Ponte Areias (8.45h), Porrinho (9h), Vigo (9.15h) e Ponte Vedra (10h).

O cartom pode ser adquirido por 8€. Para mais informaçom nacional@nosgaliza.org ou telefonando a 669 778 474.