Pesquisar neste blogue

domingo, 28 de fevereiro de 2010

"Retrato do colonizado": retrincos e glosas (I)

XOSÉ MANUEL BEIRAS

de catro a catro

[tirado de http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=149&idNoticiaOpinion=520871]

O bilingüismo colonial

O colonizado só se salva do analfabetismo para cair no dualismo lingüístico. Mais poida que nen sequer teña esa sorte. A maioría dos colonizados nunca terá a oportunidade de sofrer os tormentos do bilingüismo colonial. Só poderá dispor da sua língua maternia, é dicir, dunha língua que non é escrita nen lida, que unicamente permite veiculizar a incerta e empobrecida cultura oral.

É certo que existen pequenos grupos de letrados que teiman en cultivar a língua do seu povo, en perpetuárena nos seus eruditos e sobardados esplendores. Mais esas formas sotís hai xa ben tempo que perderan os vencellos coa vida cotián, tornáranse incomprensíbeis para o home da rúa. O colonizado considéraas como reliquias, e considera a eses homes venerábeis coma sonámbulos que viven un soño antigo.

Se cando menos a língua propria permitise unha influéncia actual na vida da sociedade, se transitase polas oficinas da administración ou ordease o trafego postal! Mais nen sequer iso. Toda a burocrácia, toda a maxistratura, só comprenden e empregan a língua do colonizador. E o mesmo acontece cos marcos kilométricos, as sinalizacións, as placas das rúas e os recibos. Munido coa sua soa língua, o colonizado é un estranxeiro no seu proprio país.

No contexto colonial, o bilingüismo é necesário: é condición de toda a comunicación, de toda a cultura e de todo o progreso. Mais o colonizado bilingüe só se salva do isolamento para sofrer unha catástrofe cultural, que endexamáis poderá superar totalmente.

A non coincidéncia entre a língua vernácula e a língua cultural non é específica do colonizado. Mais o bilingüismo colonial non pode ser identificado con calquer outro dualismo lingüístico. A posesión de duas línguas non é só a posesión de dous utensilios: tamén é a participación en dous reinos síquicos e culturais. Ora, no noso caso, os dous universos simbolizados, correlativos ás duas línguas, están en conflito: son os universos do colonizador e do colonizado.

Por outra banda, a língua vernácula do colonizado, aquela que é alimentada polas suas sensacións, paixóns e soños, aquela na cal se liberan a tenrura e o abraio -enfin, aquela que recibe a meirande cárrega afectiva- ésa é mesmamente a menos valorizada. Non ten dignidade nen no país nen nas relacións entre os povos. Se o colonizado desexa unha profisión, acadar un posto, existir na cidade ou no mundo, primeiro de todo cómprelle someterse á língua dos seus señores, os colonizadores. No conflito lingüístico no que vive o colonizado, a sua língua propria é humillada e esmagada. E ese desprezo, obxectivamente fundado, il mesmo acaba por asumilo. Pola sua propria iniciativa, il afasta esa língua enferma, agóchallela aos estraños, e fai por aparentar sentirse a vontade só na língua do colonizador.

En resumo, o bilingüismo colonial non é nen unha dislexia, onde coexisten un idioma popular e unha língua de purista -ámbolos dous pertencentes a un idéntico universo afectivo- nen unha simples riqueza políglota, que se beneficia de teclas suplementares mais relativamente neutras: é un drama lingüístico.

*****

O texto que veño de transcribir para vós non é dun sociolingüista nacionalista galego radical do século pasado. Ben podería ser, mais non. É un retrinco tirado do Retrato do colonizado, do tunesino Albert Memmi: un clásico na escorrentía do pensamento desalienador que tánto contribuíu á gomariza de procesos africanos de auto-descolonización e liberación nacional dende meiados do s. XX. Os primeiros fragmentos do Retrato xa viran a luz en Les Temps Modernes, a famosa e extraordinária revista animada por figuras como Sartre e Merleau-Ponty, nos anos cincuenta, xusto en vésperas da guerra de Alxéria. O proprio Jean-Paul Sartre prologaría máis logo a edición francesa desa obra, na que Memmi realiza un fascinante xogo de espellos ao incluir nela o Retrato do colonizador e perfilar así os dous polos da relación antagónica constitutiva do fenómeno colonial, do "mecanismo cáseque fatal" que tende a reproducilo e perpetualo: "a situación colonial fabrica colonialistas do mesmo xeito que fabrica colonizados".

Cando, vai para cincuenta anos, eu descubrin o libro de Memmi, mirei nil, deformado só coma nun espello cóncavo valleinclanián, o "retrato" de nós mesmos, do "colonizado" na Galiza da miña infáncia e adolescéncia, for indíxena inocente ou cipaio colaboracionista -e tamén do "colonizador", for forasteiro ou "pied-noir". Extrapolación improcedente? Pois léde o que relata o proprio Memmi na edición francesa do 1966: "Despois dos colonizados esplícitos, os alxeriáns, os marroquinos, ou os negros de África, o libro comezou a ser recoñecido, reivindicado e utilizado por outros homes dominados dunha ou doutra maneira, como certos americanos do sul, os xaponeses ou os negros americanos. Os últimos en data foran os canadianos franceses, que me deran a honra de coidaren achar no meu libro numerosos esquemas da sua propria alienación".

A diagnose do conflito lingüístico contida no "retrinco" eiquí transcrito valería para caracterizar os nosos proprios síndromes. Para un leitor mozo de hoxe, que só teña vivéncias da Galiza actual, poida que algúns dos fenómenos aludidos nese texto lle resulten distantes e alleos á sua experiéncia social, ausentes na sua propria perceición da nosa realidade colectiva. Non así, en troques, para os que teñan memoria do vivido até o remate do franquismo. Menos aínda para a andaina colectiva do noso povo na história contemporánea, dende o tempo dos "Precursores" até a IIª República, dende a emigración "prá Habana" até a redención dos foros. Ou acaso os que "teimaban en cultivar a língua do seu povo" non eran vistos "como sonámbulos que viven un soño antigo". Ou acaso o idioma non fora reducido á soa condición de fala, e o povo analfabeto confinado na soa "cultura oral". Ou acaso non segue a ser aínda hoxe maioritariamente analfabeto no seu idioma proprio. Ou acaso cando Memmi di que "o colonizado é un estranxeiro no seu proprio país" non vos resoa literalmente o eco da rosalián "estranxeira na sua patria" e vos evoca conceitualmente que "a miña terra n"é miña, que hastra lle dan de prestado a beira por que camiña ó que naceu desdichado".

Pero inda máis: acaso esa historia é só pasado, acaso o conflito está resolto, acaso non remanece no presente? Acaso "a lingua propria" non "é humillada e esmagada" inda hoxe? Acaso o "conflito lingüístico no que vive o colonizado" galego non "acaba por asumilo il mesmo", non "fai por aparentar sentirse a vontade só na lingua do colonizador"? Cando dende as proprias institucións estatuídas para o "autogoverno" se desencadea unha feroz ofensiva contra a língua propria e os seus falantes, qué outra definición desa peste pode ser máis acaída cá de "biligüismo colonial"? Pergúntome eu.

domingo, 21 de fevereiro de 2010

José Manuel Beiras em Chantada

A quarta-feira anterior à Feira do Vinho José Manuel Beiras estará em Chantada com motivo dum ciclo de palestras organizado pola cámara municipal da localidade.+ Informaçom sobre a Rolda de Rebeldia aqui.

+ Vídeos da Rolda de Rebeldia no canal Teleirmandinha do Youtube ao que podes acceder aqui.

domingo, 7 de fevereiro de 2010

AS PENSONS SOM VIÁVEIS

Vicenç NavarroArtigo publicado na revista El VIEJO TOPO, Julio-Agosto 2009 e tirado nesta traduçom para o galego-português de http://www.vnavarro.org/?p=3166 .

Este artigo mostra os erros que existem nos argumentos ultraliberais que promovem a visom de que o sistema de pensons no Estado espanhol nom é sustentável financieramente.

Graves erros metodológicos feitos polos economistas (e os média de informaçom e persuasom) ultraliberais nos seus diagnósticos do colapso das pensons.


Recentemente, enxergamos um alude liberal que tem como objectivo alarmar a populaçom fazendo-lhe crer que as pensons nom som viáveis. A Comissom Europeia, oBanco de Espanha, o BBVA e o Partido Popular Europeu (do que o PP espanhol forma parte) tenhem publicado informes e documentos que alertam à populaçom espanhola de que é mester reduzir as pensons porque o sistema de Segurança Social que as fináncia nom é sustentável. Em defesa das suas posturas apresentam dados e informaçom empírica que assumem que apoiam as suas alarmas sobre as quais baseiam as suas recomendaçons. Todos estes documentos tenhem erros graves que invalidam as suas conclusons, transformando tais documentos em manifiestos políticos em lugar de informes científicos. Vejamos estes erros.

1. Asumir que a esperança de vida mede os anos que umha pessoa vive


Os documentos assumem erroneamente que o facto de que a esperança de vida promédio de Espanha passara de ser 76 anos a 80 anos em veinticinco anos (1980-2005) quere dizer que el promédio espanhol vive agora quatro anos mais. Isto nom é certo. Hai que saber quê quere dizer esperança de vida e como é que se calcula. Suponhamos que Espanha tivesse só dous habitantes. Um, Pepinho, que morre ao dia seguinte de nascer, e o outro, a Sra. Maria que tem 80 anos. A esperança de vida promédio do Estado seria 0 anos mais 80 anos, dividido entre dous, quer dizer, quarenta anos. Porém suponhamos que num país imaginário vizinho, houver tamém dous ciudadaos, um, Joám, que em lugar de morrer ao dia seguinte de nascer, como Pepinho em Espanha, vive vinte anos, e a outra pessoa é a Sra. Vitória que tem tamém 80 anos como a Sra. Maria. Neste país imaginário, a esperança promédio de vida é de 20 mais 80, dividido entre dous, quer dizer 50 anos, dez anos mais ca no Estado espanhol. Istoo nom quere dizer (como constantemente se malinterpreta este dado) que o ciudadao promédio daquel país viva dez anos mais que em Espanha: o que o dado di é que hai dez anos de vida mais no promédio daquel colectivo de duas pessoas sem clarificar que isso se deva a que a Sra. Vitória viva dez anos mais do que a Sra. Maria (o qual nom é certo), ou que seja Joám o que vive vinte anos mais que Pepinho. Todos os documentos que favorecem a reduçom das pensons concluim que a Sra. Maria vive dez anos mais, o que, repeto, nom é assí.

O que ocorre em España (e na Europa) é que a mortandade infantil foi disminuindo de umha maneira muito marcada, com o que a esperança de vida tem aumentando, passando de 76 anos a 80 anos. Isto nom quiere dizer, como habitualmente se assume, que o ciudadao espanhol meio viva quatro anos mais agora que fai vintecinco anos. A mortandade por cada grupo etário foi descendo (incluindo entre os anciaos), mas os anos de vida que o ciudadao meio vive agora nom é de quatro anos por cima com respeito a 1980. Calcular as pensons em base a esta leitura errada dos dados penaliza a populaçom, já que assume que a gente vive mais anos do que em realidade vive.

2. Os promédios nom som sensíveis às diferenças por classes sociales


Outro grande erro é malinterpretar o significado do promédio Umha pessoa pode-se afogar num rio que tem como promédio só dez centímetros de profundidade. Tal rio pode ir seco ao traverso de muitos quilómetros mas nalgumhas zonas este pode ter três metros de profundidade, e é aí onde o leitor se pode afogar. Um promedio em si nom nos di muito se nom sabemos tamém as variaçons do promédio. O dito tem especial importáncia no cálculo da esperança de vida e n a estimaçom da longevidade (os anos que umha pessoa vive). As diferenças na longevidade por classe social som inormes. Assí, a diferença nos anos de vida existente entre umha pessoa pertencente à decila de renda mais baixa do país (os mais pobres) e a decila superior (os mais ricos) em Espanha é nada menos que de dez anos (tem lido bem, dez anos). Em EE.UU. som quinze e no promédio dos países da UE-15 som sete. Estas diferenças na longevidade devem-se a que o nível de saúde da populaçom depende, sobretodo, da classe social à que um pertence. Um trabalhador nom qualificado (em paro frequente durante mais de cinco anos) tem, aos sessenta anos, o nível de saúde que um banqueiro tem aos setenta anos. Este último sobrevivirá ao primeiro dez anos. É profundamente injusto pedir-lhe ao primeiro que continue trabalhando dous (e alguns peden cinco) anos mais para pagar as pensons do segundo que lhe sobrevivirá dez anos. A insensibilidade cara esta realidade mostrada por estes informes é abrumadora. Retrassar a idade de jubilaçom a toda a populaçom trabalhadora sem mais, é umha medida que perjudica as classes populares para beneficiar as classes de maiores rendas que vivem mais anos.

3. O erro do argumento alarmista: o crescimento da percentage do PIB gastado em pensons é excessivo


Este é um dos erros metodológicos mais importantes e frequentes que aparece no informe da Comissom Europeia, e que tem sido reproduzido em grande número de artigos e editoriais Tal argumento indica que a percentage do PIB em pensons subirá de 8,4% no ano 2007 a 15,1% do PIB no ano 2060, umha percentage que estes informes assinalam como excessivo, pois a sociedade no ano 2060 nom poderá absorber tais gastos pois restarám recursos necessários para outras actividades, programas ou serviços à populaçom nom pensionista. O facto de que a percentage de gasto em pensons públicas alcançará 15,1% no 2060 considera-se umha notícia alarmante que requere umha intervençom já agora, disminuíndo os ganhos dos pensionistas.

Neste argumento ignora-se o impacto do crescimento da productividade sobre o PIB do ano 2060. Suponhamos que o crescimento anual da productividade é 1,5%, um crescimento que inclusso o Banco de Espanha admite como razoável. Neste caso, o valor do PIB espanhol será 2,23 vezes maior que o PIB do ano 2007. Isto quere dizer que se consideramos o valor do PIB do ano 2007 como 100, e do ano 2060 será de 223. Pois bem, o número de recursos para os nom pensionistas no ano 2007 foi de 100 menos 8,4 (8,4 é a quantidade que nos gastamos aquel ano em pensionistas), quer dizer, 91,6. No ano 2060 os recursos para os pensionistas serám 15,1% de 223, ou seja 33, e para os nom pensionistas serám 223 menos 33, quer dizer, 192, umha quantidade que é mais do duplo da existente no ano 2007, 91,6. Devido ao crescimento da productividade, no ano 2060 haverá mais recursos para os nom pensionistas que hoje, e isto a pesares de que a percentage do PIB dedicado a pensons é superior no ano 2060 que no 2007. Os que alarmam inecesariamente à populaçom olvidam um feito muito elemental. Fai cinqüenta anos, Espanha dedicava às pensons apenas 3% do PIB. Hoje é 8%, mais do duplo que cinqüenta anos atrás. E a sociedade tem muitos mais fundos para os nom pensionistas dos que havia entom, ainda quando a percentage do PIB em pensons seja muito maior agora que entom. Por certo, já fai cinqüenta anos, quando Espanha gastava 3% do PIB em pensons, havia vozes liberais que diziam que em cinqüenta anos se dobraria ou triplicaria tal percentage, arruinando o país. Pois bem, estamos cinqüenta anos mais tarde, e o país tem mais recursos para os nom pensionistas que existiam entom, ainda quando a percentage do PIB dedicado a pensons se tenha duplicado.

4. Equivocam-se constantemente nas suas projecçons demográficas


Qualquer demógrafo que tenha um mínimo de rigor sabe as enormes dificuldades em calcular mudanças demográficas por períodos tam longos como cinqüenta anos. E um bom exemplo de isto é que os bancos e as caixas publicam cada dez anos informes anunciando o colapso das pensons em dez anos. La Caixa (em 1998), o BBVA (em 2005 e em 2007), o Banco Santander (em 1992 e em 1999), o Banco de Espanha (em 1995, em 1999, em 2002 e em 2009) e umha longa listage, tenhem predicido o colapso (utilizando um termo menos contundente) das pensons para dez ou ao máximo vinte anos mais tarde. En defesa das suas projecçons utilizam os mesmos argumentos e os mesmos dados (a Comissom Europeia utiliza praticamente os mesmos dados que publicou o informe da Fundaçom das Caixas em 2007). E umha das projecçons mais utilizadas é a da evoluçom da pirámide demográfica, indicando que a percentage de anciaos está crescendo muito rapidamente, e o dos jovens está baixando muito substancialmente, ignorando que, naqueles países que financiam as pensons a base de cotizaçons sociais como é o caso espanhol, o ponto chave nom é o número de jovens e adultos por anciao, mas o número de cotizantes e a quantidade de cada cotizaçom por beneficiário. E tanto num coma noutro estám subindo, o primero como conseqüência da integraçom da mulher ao mercado de trabalho (se Espanha tivera a taxa de participaçom da mulher no mercado de trabalho que tem Suécia, haveria três milhons mais de cotizantes à segurança social), e o segundo como conseqüência deo aumento da productividade e dos salários. É mais, toda a evidência mostra que as famílias espanholas desejariam ter mais filhos (dous por família) que os que tenhem agora. O desenvolvimento da sociedade e dos serviços de ajuda às famílias, como escolas de infáncia e serviços domiciliários, permitiria o incremento da fecundidade, umha das mais baixas do mundo. Hoje na Europa, os países nórdicos, com um amplo desenvolvimento do estado do bem-estar, tem umha fecundidade muito maior que no Sul da Europa.

Duas últimas observaçons. O feito de que o rigor e a credibilidade de tais documentos liberais seja muito escasso nom quere dizer que nom tivera que haver trocos nas pensons, mudanças distintas ao retrasso da jubilaçom ou disminuiçom dos seus benefícios que proponhem os liberais. Contrariamente ao que se di constantemente, as pensons, incluindo as contributivas, som demasiado baixas, e isto como conseqüência de que os salários som demasiado baixos (ver o excelente capítulo sobre as pensons escrito pola professora Camila Arza no livro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).

Outro troco que devera ocorrer é a flexibilizaçom da idade de jubilaçom permitiendo que aquelas pessoas (a maioria professionais) que desejaram jubilarse mais tarde puderam fazê-lo. A jubilaçom devera ser um direito, nom umha obriga.

Devera tamém proibir-se, como fixo em vários países, a pré-jubilaçom utilizada polo mundo empresarial para realizar mudanças nos seus plantéis, penalizando o sistema de segurança social e ao pré-jubilado, pois este recebe umha pensom menor. Tal pré-jubilaçom supom-lhe a Espanha um recorte de ingressos equivalente a 6% do PIB.

Umha última observaçom é que o Estado deveria aumentar a sua achega às pensons tal como o fam outros países (como Dinamarca), em que as achegas procedentes dos impostos gerais som muito mais intenssas do que em Espanha. Nom hai rem sagrado na Bíblia económica que diga que as pensons tenhem que pagar-se a base de cotizaçons sociais. A popularidade das pensons (entre todos os grupos etários) é tal que pode justificar-se tal medida que contaria com grande apoio popular. Espanha já o fixo com a sanidade (que estivo financiada pola Segurança Social) e pode expandí-lo a outras áreas.

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

A CHANTADA QUE AÍ VEM: política social e ecológica ou delírios de grandeza? A disjuntiva entre umha Chantada viva e umha Chantada morta e o projecto

Vem-se debatendo muito nos últimos tempos sobre a necessidade de reformar o financiamento local, esquecendo deliberadamente que isso deve ir da mao dumha revisom profunda do ámbito competencial das cámaras municipais, para dumha banda equilibrar os serviços prestados com o marco financeiro disponível e, pola outra, equilibrar o nível competencial das nossas cámaras municipais com as do nosso entorno europeu. Mas, isto é muito cavilar para os que só nos vendem auga-de-bacalhau cada quatro anos. O BNG chantadino tem a vontade e determinaçom de mostrar que o concelho de Chantada tem futuro, que existe umha outra forma de fazer política e que a instáncia política é património dos cidadás e das cidadaos e nom de castes políticas fechadas.

No pleno de hoje debateu-se em quê é que imos gastar o Plano E, mas esse debate vai mais alá e insire-se na disjuntiva de advogar por umha Chantada viva e de futuro ou por umha Chantada morta envelhecida e sem porvir. Para entender até onde alcança este debate som necessárias algumha noçons prévias e é necessário entender que nem a direita chantadina nem o pseudosocialismo tenhem um projecto de calado para Chantada , porque só enxergam a política como um meio de exercer o poder polo poder e isso é com o que nós queremos rachar, sempre com o indispensável apoio da sociedade civil da vila. Eis a Chantada que aí vem feita por e desde a classe trabalhadora e ao serviço da maioria, da cidadania.

Na actualidade o gasto público das cámaras municipais do Estado espanhol representa apenas 11% do total, que se eleva até 13% se incluímos as deputaçons, as áreas metropolitanas e as comarcas. A futilidade das deputaçons a dia de hoje nom oferece discussom e a necessidade de reagrupar pequenas entidades locais em estruturas comarcais deveria ser um debate que encetaram com esforço e generosidade todas as agrupaçons políticas polo simples benefício da cidadania.

Noutros países o gasto das cámaras municipais é muito superior ao nosso, em consonáncia com a natureza destas entidades, fornecedoras de serviços públicos vitais e próximos à cidadania. Nos tam doestados, por norma, EUA o gasto municipal é muito superior ao nosso atingindo 26%, face 16% do Canadá e 22% da Suíça. Tamém o Estado espanhol fica muito por baixo na tipologia do gasto, o qual é tanto ou mais grave para o bem-estar dos cidadaos – já por nom falar do deficit democrático das cámaras municipais sem apenas participaçom cidadá salvo excepçons a imitar como Marinaleda –.

No concernente à tipologia do gasto social o Estado espanhol fica por baixo da meia dos países da OCDE quanto a sanidade, educaçom e protecçom social. A educaçom representa apenas 4% do gasto total das cámaras municipais de todo o Estado enquanto nos EUA e no Canadá representa mais de 40%, na Suíça 23% e a meia da UE é o 20%... aqui tamém estám muitas chaves para entender porque umha sociedade rica nom tem porque ser necessariamente umha sociedade avançada. A estrutura deste gasto social, que o arredismo chantadino organizado no BNG tenta inçar e converter na sua bandeira nesta legislatura e nas vindouras (junto a democracia participativa e horizontal), nos município espanhóis é o que a seguir se descreve: 46'1% seguridade e protecçom social, educaçom 26'5%, promoçom social 19'6% e sanidade 7'6% variando os dados bastante dumhas a outras CC.AA dependendo a orientaçom ideológica dos governos, populaçom e dispersom, envelhecimento, emigraçom... e todo isto num Estado espanhol onde o gasto público, cada vez mais recurtado, nom chega a 40% quando o francês é de 53% e o da Suécia de 56%, mas tampouco som comparáveis as luitas sociais desses povos com a passividade e submissom da Galiza.

O sofisma da necessidade de inçar a idade de jubilaçom e o período de cotizaçom polo envelhecimento revela até que ponto estamos alienados e desarmados perante o pensamento único ultraliberal, que caminha para a queda do welfare state e para umha sanidade (hospital de Monforte), umha educaçom (Plano Bolonha) e um sistema de pensons privados e, por ende, privativos para cada vez mais capas sociais.

O racismo e a xenofobia galopantes, insuflados polo nacionalismo ultramontano espanhol do PP e UPyD com consentimento do PSOE, som a máxima mostra da desorientaçom e falta de massa crítica formada, já que precisamente os emigrantes som os que podem reverter este processo. Em França a taxa de natalidade inverteu-se e superárom já esta eiva, mas nom mediante ridículos cheques-bebés, mas com subvençons intensas às famílias com mais de dous filhos e na Suécia a conciliaçom familiar e laboral é autêntica, como em Marinaleda (Andaluzia) onde a guardaria mais o serviço de comida das crianças tam só vale 12€ ao mês, num concelho com pleno emprego e um modelo de socialismo libertário onde ter umha vivenda custa 15€/mês.

Porém o modelo de Marinaleda é um modelo assemblear onde os cidadaos som os que decidem e nom umha caste política que nom consulta para nada aos seus votantes. Eis a Chantada que aí vem, orientada para atingir políticas sociais e serviços públicos sem limites e para a auto-organizaçom da cidadania convertendo paulatinamente a cámara municipal num ente aberto e participativo onde seja a sociedade a que decide em quê se investe e para quê se fai. A criaçom dumha assembleia aberta veiculizada polas associaçons vezinhais, culturais e os movimentos sociais sem exclusons deve ser o alvo fundamental que centralize o nosso ambicioso e revolucionário projecto de participaçom cidadá. Queremos umha democracia radical e autêntica e nom imos deter-nos até convertê-la numha realidade. A nossa proposta da Chantada que aí vem exige décadas de esforço comum, mas nom renunciamos a poder convertê-lo numha realidade.

No momento actual discutem-se os alicerces deste futuro. O PSOE advoga por um Gaiás chantadino, por um projecto faraónico que eiva as políticas sociais para destinar todo o Plano E simplesmente para um novo edifício consistorial que nem gera emprego, nem cria um concelho sustentável, nem se volta obstinadamente para atender as necessidades dos mais desfavorecidos. Perante isto, a proposta da equipa de governo do BNG é a proposta do sentido comum para investir os fundos do Plano E em várias dimensons complementares e nom num projecto megalómano para um concelho cada vez mais envelhecido e depauperado:


1.- Edifício municipal de uso cultural, (multiusos), que nom é um simples e questionável auditório, mas o remate do actual anexando um edifício que seriam os camerinos e os armazéns do auditório e poderia-se usar como local para actividades culturais e local de uso para os movimentos sociais e as associaçons. O orçamento necessário para este projecto é de 546.952 euros.


2.- Aforro energético com um orçamento de 303.358 euros e voltado para um concelho mais sustentável:

a.- Melhora do isolaciamento e instalaçom solar térmica no Pavilhom: 245.421 euros. Implementaria-se um sistema de aquecimento da auga aforrando combustível e reduzindo as emissons de CO2, diminuindo o emprego de energia sem restar eficiência promovendo a sustentavilidade ecológica, económica e energética. O isolacionamento do Pavilhom criará um edifício energeticamente eficiente tendendo para a supressom da energia nom renovável e fazendo um uso mais racional e eficiente da mesma. Um paradigma de futuro sustentado em feitos, e nom em retórica, para agir com respeito ao troco climático desde o local.

b.- Melhora e reduçom do gasto energético nos alumiados públicos das paróquias de Laxe e Requeixo: 57.963 euros. As novas luzes LED apenas necessitam mantemento a diferença das actuais e suponhem um aforro energético e económico, com umha autonomia de 50.000 horas, quer dizer, cinco vezes a das lámpadas convencionais.


3.- Gasto social com um orçamento de 131.927 euros e orientado para a prestaçom de serviços para melhorar as condiçons de vida das vizinhas e vizinhos do nosso concelho e para afundar nas políticas sociais mália os recortes sofridos nas partidas orçamentares da nova Junta ao serviço dos interesses do grande capital:

a.- Educaçom familiar: 5.598 euros

b.- Ajuda no fogar: 79.622 euros. Este serviço começou em 1991 com três auxiliares e tem atingido na actualidade 7 para os usuários de livre concorrência, outros 4 para a atençom das pessoas dependentes, infelizmente cada vez mais numerosas e umha auxiliar mais através dos programas de cooperaçom com a Conselharia de Trabalho e que remata contrato no mês de Março sem que a nova Junta se tenha pronunciado ao respeito, mas em vendo as suas últimas actuaçons muito nos tememos que... Susana Lopes Abelha (PP) comunicou que as ajudas da nova Junta para ajuda no fogar som de 49.208€, ou seja, 38.000€ menos que o oferecido polo anterior bipartido. Se esta é a sua austeridade mentres outorgam prevendas às hidroeléctricas, as construtoras e a Pescanova apaga e vamo-nos. O Plano E é umha oportunidade imensurável para passar por cima destes atrancos e bater-lhe nos focinhos aos senhoritangos e caciques da vila.

Os 306.181'54€ orçamentados pola Conselharia de Bem-estar encabeçada por Ildefonso Pinheiro som a base para fazer realidade a política de in-dependência acompanhando a legislaçom com a imprescindível designaçom de recursos.

c.- Orientaçom, assessoramento e informaçom: 34.707 euros

d.- Pedologia a domicilio: 12.000 euros, um serviço que a Junta e a Secretária de Família e Bem-estar, Susana Lopes Abelha, decidírom que nom entrava nas ajudas às cámaras municipais, mas que o BNG quere manter e até incrementar de acordo aos princípios que marcam a nossa óptica de esquerda. Por isso, imos ir mais alá e advogamos pola instauraçom do programa Jantar na Casa e pola prestaçom de serviços de fisioterapia a domicílio. Isto nom só som serviços sociais para para os nossos maiores, mas tamém oportunidades laborais para o estudantado chantadino pondo freio à sangria migratória e o conseguinte brain drain da mesma.

Em definitiva, resulta meridianamente claro o que expujo Ildefonso Pinheiro no pleno de hoje:


“Como vem, sem quartos é difícil levar a cabo nengum tipo de objectivo. Esta falha de recursos fai-se especialmente grave nos Concelhos medianos que prestam todo tipo de serviços, como as grandes cidades, mas que nom tenhem transferências económicas por parte das Comunidades Autónomas para gestioná-los. A Cámara Municipal de Chantada empresta serviços desportivos, escola infantil, centro-de-dia, ajuda no fogar, piscinas, serviços de Abastos, etc, etc... que nada tenhem que invejar aos emprestados em concelhos com dez vezes mais de orçamento”.


Eis a Chantada que aí vem, eis as razons para acreditar na transformaçom da sociedade mediante a luita e a esperança, eis um projecto eficiente e de esperança que requere de toda a vossa força e apoio para poder sair avante e fazer do nosso concelho um lugar plural, sustentável, democrático do que sentir-se orgulhoso e em constante transformaçom e avance. Eis a nossa proposta que com valentia e fachenda apresentamos para a conseqüiçom dumha Chantada viva.