Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 29 de junho de 2012

Valoracións dun ano de goberno Nacionalistas Chantada

VALORACIÓN DO GRUPO NACIONALISTA DE CHANTADA SOBRE O PRIMEIRO ANO DE LEXISLATURAValoración PSOEValoración PPValoración INTA
A asemblea nacionalista de Chantada agradece a Televinte esta iniciativa.


terça-feira, 26 de junho de 2012

MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO NACIONALISTA E DO PSdeG-PSOE PARA A DEFENSA DO PARTIDO XUDICIAL DE CHANTADA
Con data 19 de abril do ano 2012 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou un documento que contiña os principios e criterios básicos para unha nova demarcación xudicial, do que se daría traslado o Ministerio de Xustiza.

Con data 3 de maio de 2012  o pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou en sesión extraordinaria unha proposta de mapa xudicial que pretende resultar da aplicación dos criterios anteditos.

A proposta do pleno contempla a supresión do Partido Xudicial de Chantada xunto con todos os partidos xudiciais da provincia de Lugo que quedarían integrados nun partido xudicial con cabeceira en Lugo.

Os principios que se establecen por parte do Consello á hora de elaborar o documento proposta de  nova planta xudicial son:

-          A atención e proximidade da Xustiza ao cidadán non pode medirse en kilómetros senón en tempo e servizos.
-          O desplazamento do cidadán o Xugado e a súa presencia nas oficinas xudiciais deber reducirse aos supostos estrictamente necesarios grazas a comunicación telemática e ao uso das novas tecnoloxías.
-          As circunscripcións resultantes tirán unha poboación superior aos 100.000 habitantes e o desprazamento desde os núcleos de poboación até a cabeceira non poderán exceder dunha hora a través das vías de comunicación existentes.
-          A separación de órdes xurisdiccionais esixe un mínimo de oito xulgados para garantir un funcionamiento correcto da administración de xustiza, polo que as agrupacións resultantes tenderán a reunir un mínimo de órganos que permita acadar dita cifra.
-          A reordenación atenderá ás concretas circunstancias de xeografía política procurando respetar os ámbitos territoriais nos que se desenvolven as actividades político-económicas de cada zona.

A aplicación de tales principios, no que a provincia de Lugo e o Partido Xudicial de Chantada, (que comprende os concellos de Portomarin, Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, Taboada, Carballedo e Chantada) pon de manifesto un descoñecemento profundo da realidade histórica e xeográfica,  dos ámbitos territoriais existentes e das propias actividades político económicas das comarcas do sur lucense.

En primeiro lugar en canto a proximidade da Xustiza o cidadán dice que non debe medirse en kilómetros establece criterios de kilometraxe e de tempo de viaxe, e o certo é, que en algúns dos concellos que integran o partido xudicial de Chantada o tempo de viaxe ata a capitalidade provincial e superior a unha hora, engadindo as dificultades existentes co transporte público. Por se fora pouco as infraestructuras viarias son moi deficientes. A supresión, supón un alonxamento da xustiza do cidadán polo feito de que teña que desplazarse a Lugo para a realización de calquera acto xudicial.

En segundo lugar, dadas as características da población ésta ten un acceso reducido os medios telemáticos de comunicación e novas tecnoloxías.
En terceiro lugar, a población existente e un criterio que como se pode observar e sistemáticamente incumprido na propia proposta do Consello, e que de calquera maneira poderíase lograr, como segunda alternativa, coa unificación dos partidos xudiciais do sur de Lugo.

En cuarto lugar, o grave coste económico que supon para os cidadáns o feito de ter que trasladarse á capital provincial, unido a envellecemento poblacional e a gran dispersión dos núcleos ruráis, coas repercusións que elo conleva.

De consumarse a proposta elaborada polo pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial dará lugar a un grave prexuizo á cidadanía dos municipios que conforman o actual partido Xudicial.

Por todas estas razón os grupos municipais nacionalista e socialista propoñen ao Pleno a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1.- Rexeitar a proposta feita polo Consello Xeral do Poder Xudicial con data 3 de maio de 2012 no que se refire a supresión do  partido xudicial de Chantada polo grave perxuizo que supon para o acceso á xustiza dos cidadáns.

2.- Dar traslado do presente acordo ó Ministro de Xustiza do  Goberno do Estado, a fin de que non se leve a efecto a supresión do partido Xudicial.

3.-  Dar traslado do presente acordo o Presidente da Xunta de Galiza, a fin de que adopten as medidas que procedan para o mantenemento do partido xudicial.

4.- Dar traslado do presente acordo os voceiros dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a fin de que sexa tido en conta polo seu órgano de gobernó, informando a favor do mantemento do Partido Xudicial.  Dar traslado así mesmo aos voceiros dos partidos políticos do Congreso dos diputados e do Senado, ao Colexio Provincial de Abogados e ao Colexio Provincial de Procuradores de Lugo.

5.- Poñer en coñecemento da cidadanía a existencia deste acordo e dos graves perxuizos que de levarse a efecto a supresión do Partido xudicial se ocasionarían.En Chantada, o 25 de xuño de 2012


Asdo:

Ildefonso Piñeiro Díaz. Portavoz Nacionalista


 
  Xosé Manuel Ledo. Portavoz do PSdeG-PSOE

domingo, 24 de junho de 2012

Proposta do Grupo Nacionalista e o PSOE sobre a nova ordenanza para a recollida de lixo


 Ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Chantada

Examinadas as cláusulas administrativas e prescripcións técnicas que rexerán a contratación da xestión do servizo público de limpeza viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbáns do Concello de Chantada, sometidas a información pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da provincia de Lugo número 131 de data 8 de xuño de 2012, obsérvase o seguinte:

A)    Cláusula quinta:.- Duración do contrato: dez anos.
B)    Cláusula cuarta:.- Tipo de licitación: 293.743,50 euros anuais e 23.499,49 euros de IVE, que fan un total de 317.243,08 euros.
C)    Cláusula sétima:.- Presentación de proposicións e documentación: oito días a contar dende a publicación.
D)    Cláusula décima:.- Mesa de contratación composta polas persoas designadas pola Alcaldía ou Comisión Local de Goberno.
E)     A iniciación e aprobación do expediente:.- Aparecen ditos actos, aprobados por resolución da Xunta de Goberno Local de data 24 de maio de 2012.

Pois ben, todas esas disposicións e demáis contidas no expediente tramitado, non se axustan ao disposto na normativa que regula a expresada contratación, que é a seguinte:

A Disposición Adicional 2ª do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, relativa a Normas específicas da contratación das Entidades Locais, establece o seguinte distribución competencial:

Alcalde-Presidente da Entidade Local:

1.- Os contratos de obras, de suministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, etc…, cando a súa cuantía non supere o 10% dos recursos ordinarios do ornamento nin, en calquer caso, a cuatía de 6 millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todalas anualidades non supere, nin a porcentaxe indicadas, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro ejercicio, nin a cuantía sinalada.

2.- Corresponde ao Pleno as competencias como órgano de contratación respecto dos contratos non mencionados no apartado anterior que celebre a Entidade Local.

7.- Corresponde ao órgano de contratación a aprobación do expediente e a apertura do procedemento de adjudicación nos termos que se regulan no artigo 110.

A aprobación do prego de cláusulas administrativas particulares irá precedida dos informes do secretario ou, no seu caso, do titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación, e do Interventor.

Os actos de fiscalización exércense polo Interventor da Entidade Local.

10.- A Mesa de Contratación estará presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formará parte de ela, como vogais, o Secretario ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuído o asesoramento xurídico, e o Interventor, así como aqueles outros que se designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da Corporación, ou membros electos da mesma, sin que o seu número total sexa inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.

A vista de dita normativa, resulta claro e patente que a competencia para a contratación da xestión do servizo público de referencia corresponde ao Pleno da Entidade, ao ter unha duración de dez anos e ademáis, a cuantía supera o 10% dos recursos ordinarios do ornamento. Dándose, neste caso, os dous supostos previstos en dita disposición legal.

Por outra parte existen as seguintes infraccións legais que afectan a todo o expediente de contratación:

-          Infracción do artigo 109, o non ser iniciado o expediente polo órgano de contratación.
-          Infracción do artigo 110, ao non ser aprobado o expediente polo órgano de contratación.
-          Infracción do artigo 112, ao non axustarse os prazos ao establecido nos artigos 158 e 159.

Todo o actuado está incluído nos supostos de invalidez e nulidade previstos nos artigos 31 e 37 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro, do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e artigo 62.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Polo exposto, solicitamos se proceda a unha nova tramitación do expediente de contratación.
                                  


                                                Chantada 22 de xuño de 2012Asdo: Portavoz do Grupo do Psoe.              Ado: Portavoz do Grupo Municipal Nacionalista
         Xosé Manuel Ledo Fernández                     Ildefonso J. Piñeiro Díaz

segunda-feira, 18 de junho de 2012

Chantada participa na Coordinadora Nacional de Asembleas Nacionalistas
A Asemblea Nacionalista de Chantada participou o 16 de xuño  na Coordinadora Nacional de Asembleas Nacionalistas, celebrada en Teo, de acordo co aprobado na IV asemblea nacionalista de Chantada.

Nesta xuntanza, ademais de constituír formalmente dita coordinadora, coa presenza de representación de medio cento de asembleas, acordamos celebrar a Asemblea Nacional Constituínte do novo movemento político o 14 de xullo en Compostela, coincidindo cunha efeméride histórica como a toma da Bastilla na revolución francesa de 1789 e na onda dunha nova esquerda plural e transformadora como o é Syriza en Grecia. 

Ademais, creáronse dúas comisións, unha organizadora e outra para redactar unha proposta de textos, que están abertas á participación de xente e onde a nosa asemblea conta con representación. 

Fíxose tamén un chamado á participación da cidadanía neste proceso.

Galiza, 16 de xuño de 2012.

COMUNICADO PÚBLICO DA COORDINADORA DE ASEMBLEAS POR UN NOVO REFERENTE POLÍTICO PARA A GALIZA

Reunida a coordinadora provisional de asembleas locais e comarcais por un Novo Proxecto Común
ACORDAMOS:
 1.- Convocar a Asemblea Nacional Constituínte para o día 14 de xullo en Santiago de Compostela. Esta Asemblea Constituínte está aberta á participación, a título individual e directo, de todas aquelas persoas que estean a prol dunha nova organización do nacionalismo galego, teñan participado ou non, nas asembleas locais ou comarcais que constituíran até esa data.

 2º.- Constituir dous grupos de traballo: un de carácter técnico-organizativo, e outro encargado da redacción dos documentos ideolóxico-políticos.

 3.- Facer un chamado e animar á constitución de novas asembleas ao longo deste proceso que se manterá aberto á incorporación daquelas novas asembleas que se organicen territorialmente.

 4.- Facer un chamado a todas as persoas que cunha visión diferente, dentro da pluralidade existente no nacionalismo galego actual, estean a traballar dende ópticas diferentes na construción do novo referente político que a sociedade galega demanda. As portas están abertas e a obra sen rematar.

Teo, 16 de xuño de 2012.