Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 12 de junho de 2013

RESUMO PLENO 11 de xuño 20131.Aprobación, se procede, da acta da sesión de 2 de abril de 2013.
Na acta hai dous puntos importantes, o 16. Aprobación inicial, se procede,da Ordeanza Fiscal Reguladora da taxa para a prestación do servizo e realización das actividades deportivas e actividades de ocio e tempo libre, e o 17. Aprobación inicial, se procede, de Ordeanza Fiscal Reguladora da taxa por utilización dasinstalacións deportivas.
Nestes puntos, o noso grupo dixo:
16.- que deberían declararse exencións da taxa aos  pensionistas que teñan máis de 65 anos e perciban unha pensión inferior a 1,5 veces o SalarioMínimo Interprofesional, así como os demandantes de emprego que se encontren na devandita situación durante 2 dos 3 últimos anos. Tamén os usuarios  infantís, maiores de 65 anos pensionistas e persoas con discapacidade superior ao 33%, os membros de familia numerosa e os demandantes de emprego que se encontren na devandita situación durante 2 dos 3 últimos anos. Os pensionistas que teñan máis de 65 anos e perciban unha pensióninferior a 1,5 veces o Salario Mínimo Interprofesional estarán exentos dopagamento. Todos os empadroados de familia numerosa, maiores de 65 anosempadroadas, e persoas  empadroadas queacrediten a minusvalidez, mediante o certificado ou a tarxeta acreditativos dograo desta, emitidos polo órgano competente, e que cumpran os requirimentosestablecidos na convocatoria para a realización da actividade, e mozos  en risco deexclusión social que acrediten a devandita condición de exclusión medianteinforme da Concellaría de Familia, Asuntos Sociais e Muller, ou dunhainstitución análoga oficial no momento da inscrición.


17.- que deben declararse exentas asasociacións sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do concello, e que se permita que as ONG'S ou entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades de recoñecida importancia social poidan solicitar aexención. En caso de actividades organizadas por institucións escolares e asociacións sen ánimo de lucro, poderase acordar un réxime especial de tarifas bonificadas, caracterizado polas seguintes particularidades: por razóns deinterese social e cultural, estará exenta do pagamento da taxa: a utilizacióndo polideportivo para a celebración de campionatos escolares, tanto durante a xornada escolar como en época de vacacións. Sempre que o uso do polideportivo sexa para a celebración de actividades promovidas polo Concello por si ou apetición de entidades supramunicipais, a utilización do polideportivo por equipos federados municipais e os minusválidos que o acrediten con certificadoda CCAA de Galiza, os parados, clubes de fútbol e centros públicos de ensino.

Pois ben, como non se recolleu nas ordenanzas antes ditas anunciamos que no período de exposición pública fariamos alegacións ás mesmas para que se contemplen estas exencións.

2.Deuse conta dos decretos da Alcaldía


3.Deuse conta da aprobación da Liquidación do exercicio 2012 por Resolución da Alcaldíade 12 de abril de 2013.


4.Aprobación inicial, se procede, do Orzamento de 2013 do Concello de Chantada. (Xa explicado aquí). Aprobouse cos votos a favor de INTA (5) e do PSOE (2), a abstencióndo PP (3) e cos votos en contra do Grupo Nacionalista (3)


5.Aprobouse por unanimidade o incremento retributivo do Arquitecto do Servicio deUrbanismo.

Ao asumir máis funcións, oficina de rehabilitación, urbanismo, licenzas, etc, apróbaselle unha suba de salario


6.Adopción de acordo, se procede, de remisión a Medio ambiente do Documento deInicio do PXOM para a avaliación ambiental estratéxica. (RETIRADO)

Estaban dispostos a enviar o PXOM, o que xa estaba feito con moitos erros, a medio ambiente para iniciar o procedemento de aprobación, así, a empresa poderia cobrar 8.000 euros por cambiar a data ao proxecto, xa que non se fixo nada de nada e ano e medio. Foi a nosa insistencia a que fixo posíbel a súa retirada incluindo a proposta de que se rescindira o contrato coa empresa redactora. Leva 17 anos traballando e cobrando sen resultados.

Un dos argumentos que esgrimimos foron que non se contemplan as reformas que houbo nas leis, a derradeira é de agosto de 2012 no que desaparecen e se cambian as denominacións dos tipos de solo e nen sequera iso fixeron.
Imaxinámonos as risasde Medio Ambiente ao mandar algo que xa teñen hai tempo sen os cambios pertinentes.


7.Levantouse o reparo efectuado pola Intervención Municipal dos gastos farmacéuticos e recoñecemento extrajudicial.8.Aprobouse por unanimidade bonificación de ICIO de vivenda. (1)
9. Aprobouse por unanimidade bonificación de ICIO de vivenda. (2)
10. Aprobouse por unanimidade bonificación de ICIO no polígono industrial. (3)
11. Aprobouse por unanimidade bonificación de ICIO de vivenda . (4)


(1), (2), (3), (4) Segundoacordos plenarios anteriores para que as empresas se instalen no polígono e haxa máis posibilidades de rehabilitación no Casco Histórico se aplican exencións no imposto de construción.


12. Ao aprobarse os orzamentos, o equipo de goberno, retirou este punto para facer un expediente de transferencia de crédito 07/2013.13. Aprobouse por unanimidade iniciar un expediente de investigación dun camiño en Pereira de Arriba.14. Aprobouse por unanimidade o Regulamento Municipal do Servizo de Axuda no Fogar. Trátase con isto de recoller na ordenanza municipal que regula o servizo os cambios na normativa que aprobou a Xunta.15.Mocións presentadas.

Grupo Nacionalista:EN DEFENSA DOS RECURSOS SOCIO-SANITARIOS PARA A ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.Aprobada por unanimidade


Grupo Socialista: EN DEFENSA DO EMPREGO XUVENÍL.Aprobada por unanimidade.16.Mocións de urxencia

Grupo de Goberno(INTA) para dar un adianto de 10.000 euros á Escola de Música para o pago do profesorado. Aprobada por unanimide


17. Rogose preguntas


Grupo Nacionalista:
 1.- Cando haxa algunha orde de subvencións que afecte á cidadanía, por parte do Concello se habilite a canle necesaria para darlle publicidade, a traves de prensa escrita, Tele 20, Radio Faro, páxina web do Concello e porque non con notas informativas ou bandos…hai un exemplo, a orde da Xunta para eficiencia enerxética tiña un apartado donde os cidadáns e cidadás podían optar, por exemplo, a unha axuda no caso de mercar unha estufa de pelets, parécenos interesante que llo fixeran saber por este medios.

2.- Hai moitos baixos sen arranxar, na Praza Garcia Arias, xa comentado noutros Plenos, o problema agrávase por mor dos aniñamentos de pombas, hai unha ordenanza para regular estes casos, pedímoslle que se aplique

3.- Son coñecedoresdo derradeiro informe de Cáritas (http://quiosco.lavozdegalicia.es/visor.jsp?publicacion=La%20Voz%20de%20Galicia&pagina=M25C7.EPS&fecha=2013/05/25&noticia=0003_201305M25C7992) onde se fala de que repartiron máis de 7.000 euros a familias necesitadas. Sabendo deste informe pedímoslle que se incremente a partida orzamentaria para emerxencia social que neste momento non cubre todas as necesidades (3.000euros)


4.- A fonte que haino campo da feira vello non ten auga.
RESPOSTA: É auga da traida e seguro que alguén fechou a chave mirarémolo.

5.- Que se poña un colector de lixo en Vilardamos.

6.- As lousas da Plazuela e da Costaña estanse a levantar, estase facendo ou vaise a facer algo.
RESPOSTA: Sí.

Sem comentários: